Informació pública

El contingut publicat en aquesta pàgina, dona compliment de les obligacions de publicitat activa, que es regulen a La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern, que regula les obligacions de publicitat activa de les administracions públiques i detalla la informació que s’ha de publicar de forma obligatòria al portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

GESTIÓ ECONÒMICA