Informació pública

El contingut publicat en aquesta pàgina, dona compliment de les obligacions de publicitat activa, que es regulen a La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern, que regula les obligacions de publicitat activa de les administracions públiques i detalla la informació que s’ha de publicar de forma obligatòria al portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

GESTIÓ ECONÒMICA

Revista magaZINE n.5 publicada. Gaudeix-la!
+ +