Projecte educatiu

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

El PEC és el document on s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments. Actualment s’està revisant i actualitzant.