Normes d’organització i funcionament

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

Les NOFC formen part del projecte educatiu de centre i regulen la vida interna de l’escola. Recullen els preceptes que regeixen la nostra organització, expliciten l’estructura, llisten les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola…

Revista magaZINE n.5 publicada. Gaudeix-la!
+ +